• Imprimeix

Electricitat i Electrònica de Potència

 

Les activitats que s’estan duent a terme dins de l’Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència (EiEP) per esdevenir un centre líder són les següents:

Energia eòlica: l’objectiu de l’àrea d’EiEP en el camp de l’energia eòlica és millorar la capacitat, l’eficiència i la qualitat energètica de la generació d’energia eòlica, com també la fiabilitat dels aerogeneradors, les instal·lacions dels parcs eòlics, la connexió a la xarxa elèctrica, les tecnologies d’emmagatzematge i els sistemes de transmissió, tant en parcs eòlics onshore com en parcs eòlics offshore.

Microxarxes: l’objectiu en el camp de les microxarxes és desenvolupar la tecnologia necessària en electrònica de potència, comunicacions, automatització i control, com també proposar contribucions per al disseny de microxarxes, la gestió d’energia, la capacitat de suport de la xarxa elèctrica, la qualitat energètica i la seguretat operativa.

Vehicle elèctric: l’objectiu en el camp dels vehicles elèctrics i dels vehicles híbrids es pot dividir en les àrees següents: el desenvolupament de vehicles i components per a vehicles, la integració en microxarxes i xarxes públiques, el desenvolupament dels reglaments i de la política en matèria d’energia i la integració dels vehicles elèctrics en els sistemes de transport.


Tesis dirigides


Actualment, per als tres grups principals, les activitats de recerca de la comunitat científica són les següents:

a) Per al Grup de Recerca en Electrònica de Potència (Power Electronics Research Group):

 • Control digital de convertidors: panell de control digital d’alta capacitat basats en DSP, amb control de convertidor general i amb funcions especialment dissenyades per a sistemes energètics.

 • Desenvolupament d’un convertidor bidireccional DC/AC, AC/DC i DC/DC: creació d’un laboratori per investigar les microxarxes elèctriques, els sistemes d’emmagatzematge d’energia i la integració d’energies renovables a la xarxa.

 • Desenvolupament de convertidors per a emuladors de generació elèctrica (l’última novetat en hardware): disseny i construcció d’emuladors per a aerogeneradors, de sistemes d’energia fotovoltaica, de sistemes d’emmagatzematge d’energia i de xarxes elèctriques.


b) Per al Grup de Recerca en Xarxes Elèctriques (PSRG):

 • Xarxes elèctriques del futur: recerca sobre el control i el funcionament de microxarxes i de xarxes interconnectades i aïllades, de DC d’alt voltatge (HVDC) i de sistemes de transmissió AC flexible (FACTS).

 • Comunicació i automatització de xarxes elèctriques intel·ligents: sistemes de comunicació industrial, IEC61850, comptadors intel·ligents, monitoratge d’una gran àrea, manteniment segons les condicions de la instal·lació i valoració de l’estat de la xarxa elèctrica.

 • Planificació, anàlisi i funcionament de les xarxes elèctriques: integració d’energies renovables a la xarxa i generació distribuïda, integració de FACTS, detecció, islanding (funcionament en illa) i restauració del sistema amb errors, optimització de l’eficiència energètica, gestió del sistema d’emmagatzematge d’energia i dispositius FACTS.

c) Per al Grup de Recerca d’Economia de l’Energia (AEE):

 • Regulació de l’energia: propostes regulatòries en relació amb els preus d’accés a la xarxa, retribució per activitats regulades, qualitat del subministrament d’energia, introducció d’incentius per a la promoció de les energies renovables, procediments d’operació de les xarxes de transport i distribució i nous reptes regulatoris (p. ex.: smart grids i vehicles elèctrics).

 • Planificació energètica: utilització d’eines de simulació avançada per a l’assessorament de la definició de polítiques energètiques i desenvolupament d’estudis en fiscalitat ambiental.

 • Sistemes d’energia intel·ligent: integració de plataformes de simulació i optimització per a la recerca en l’àmbit de les smart grids i per a la identificació de noves oportunitats als mercats elèctrics i a la gestió activa de la demanda.

Gerard Del Rosario
Enginyer de Projectes
Dra.Cristina Corchero
Cap Grup Economia de l’Energia
Gabriela Benveniste
Enginyera de Projectes
Dr. Lluís Trilla
Investigador
Dr. José Luis Domínguez
Group Leader Sistemes de Potència
Dr. Mikel de Prada
Investigador
Manel Sanmarti
Adjunt a Cap de l'Àrea Electrònica de Potència i Xarxes Elèctriques
Lucia Igualada
Enginyera de Projectes
Alba Colet
Enginyer de Projectes
Alaia Sola
Enginyera de Projectes
Pol Paradell
Enginyer de Projectes
Markus Lerch
Becari Doctoral
Josep Homs
Enginyer de Projectes
Adedotun J. Agbemuko
Becari Doctoral
Sara Siniscalchi
Becari Doctoral
Mattia Barbero
Enginyer de Projectes
Dra. Cristina Nuñez del Toro
Investigadora
Jordi Farre Montane
Enginyer de Projectes
Anna Palau
Enginyer de Projectes
Guillermo Domínguez
Enginyer de Projectes
Marta Rodríguez
Enginyer de Projectes
Anzhelika Ivanova
Investigadors Pre-Doctorals
 • DER – IREC 22 @ MICROGRID: construcció d'una plataforma experimental que integrarà en una microxarxa intel·ligent i interconnectada un conjunt dels DER (Distributed Energy Ressources) existents amb elements de consum energètic.
 • Digital HOME- IREC Living Lab: creació d’una plataforma multicanal de continguts interactius i personalitzats per a l’eficiència energètica en l’edificació.
 • V.E.R.D.E.: investigar les tecnologies que permetran la integració del vehicle elèctric a Espanya com també la seva introducció en el mercat espanyol.
 • GREEN eMOTION: desenvolupament i demostració d’un marc únic i fàcil d’utilitzar per a una electromobilitat verda a Europa.
 • Charge & Ride: millorar l’eficiència energètica d’un sistema ferroviari entès com a un subsistema dins d’una microxarxa.
 • NOVARE: avaluació de l’impacte dels vehicles elèctrics amb un demostrador de càrrega lenta de 10kW i un de càrrega ràpida de 50kW. Desenvolupament de la tecnologia V2G i integració dels punts de càrrega a la microxarxa.
 • SURTIDOR: estudi, concepció i prova d’una instal·lació de recàrrega ultraràpida amb bateries de corrent directe per a vehicles elèctrics que transferiran la potència per contacte directe.
 • KIC-Subestacions Actives: ampliar la capacitat de la xarxa intel·ligent per a una explotació integral de la producció energètica dels DER, com també per gestionar les demandes i els serveis que ofereixen el transport elèctric i l’emmagatzematge domèstic tot maximitzant la seva integració a la xarxa a través de subestacions actives de distribució.
 • KIC-EVCity: per tal de reduir l’ús de l’energia i l’impacte ambiental/en la salut del transport individual en els entorns urbans, cal un enfocament integral per a una transició cap a un sistema de transport electrificat i sostenible basat en portadors energètics locals i renovables. Això s’aconseguirà mitjançant el desenvolupament d’una integració simple, eficient i cost-eficaç dels vehicles elèctrics a les zones urbanes.
 • KIC-Smart Power: desenvolupar mètodes innovadors per a un disseny i un funcionament eficient d’una xarxa intel·ligent i coordinar les aplicacions de xarxes intel·ligents innovadores.
 • KIC-Instinct: l’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un disseny òptim de solucions ICT que siguin resistents, segures, interoperables i escalables per tal de produir xarxes de distribució actives i que facilitin nous models d’implicació del client.
 • Windleader: modelatge i control d’aerogeneradors i parcs eòlics. Desenvolupament d’algoritmes de control per a un generador síncron d’imant permanent i per a un motor amb doble alimentació en aplicacions de generació d’energia eòlica.
 • EMERGE: estudi i desenvolupament d’enginyeria elèctrica associada a l’energia eòlica marina en aigües profundes: generació, configuració i transmissió del generador, tipus de corrent AC/DC, connexió amb la costa, etc.
 • VENDAVAL: anàlisi, disseny i simulació de possibles configuracions de parcs eòlics marins.
 • AZIMUT: millores conceptuals de tres components principals d’un aerogenerador offshore de gran potència: pales del rotor, tren de transmissió i subestructures.
 • KIC-OFFWINDTECH: l’objectiu d’aquest projecte és identificar els principals desafiaments i limitacions de l’energia eòlica marina i buscar i analitzar alternatives viables en el camp de la transmissió energètica, analitzar la tecnologia i les pales marines.