L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

 • Imprimeix

Energia Tèrmica i Edificació

Energia Tèrmica i Edificació

veure video

El sector de l’edificació és, en l’àmbit mundial, el responsable del 40% del consum d’energia primària. L’actuació en la millora del disseny bioclimàtic, l’aplicació de mesures d’eficiència energètica innovadores i la integració de sistemes energètics de font renovable és capital per a les reduccions de les emissions.

Principals línies de treball:

 • Eficiència energètica:

• edificis 
• processos tèrmics en la indústria
• optimització de sistemes de generació centralitzada 
• aprofitament de la calor residual
• centres de processament de dades

 • Edificació: minimització de la demanda energètica de l’edifici a través del disseny, de l’ús eficient i de la integració de les energies renovables, per cobrir la demanda energètica.

   

Energia tèrmica

 • Integració eficient de tecnologies per a la producció de calor, fred i electricitat. Simulació i optimització de sistemes de generació d’energia tèrmica per a edificis del sector terciari i residencial, centres de processament de dades i per als processos industrials. Desenvolupament d’estratègies de control.

• Microgeneració
• Bombes de calor 
• Equips de fred activat tèrmicament: absorció, adsorció, dessecant 
• Geotèrmia 
• Energia solar tèrmica de baixa i mitjana temperatura
• Energia solar fotovoltaica 
• Sistemes d’acumulació: estacional i canvi de fase
 

 • Desenvolupament d’emuladors i integració amb assajos dinàmics per a la determinació dels rendiments estacionals globals d’equips tèrmics.

   

Edificació

 • Edificis i/o barris ENERGIA ZERO: concepció, estudi, simulació i optimització d’edificis i barris amb un balanç zero energètic o productors nets d’energia.
   
 • Reducció de la demanda energètica en edificis d’oficines: desenvolupament integral de solucions per a la demanda energètica de calefacció, refrigeració i il·luminació en edificis i/o intensius en consum energètic (centres de dades, hospitals); proteccions solars, refrigeració passiva, ventilació natural, guanys solars, il·luminació natural, aïllament, etc.
   
 • Interacció dels usuaris amb els sistemes de control en els edificis: mesura, simulació i estudi dels aspectes crítics que influeixen en el confort tèrmic i visual dels usuaris. Models de mobilitat, comportament i interacció amb els sistemes de gestió en els edificis: proteccions solars, clima i il·luminació. Sistemes de control adaptables.
   
 • Centres de processament de pades: caracterització, simulació i optimització de la demanda energètica. Models d’instal•lacions eficients, estudis de fiabilitat de la instal•lació davant fallida de  components. Càlcul i definició d'indicadors i mètriques de productivitat i eficiència de la infraestructura. Integració en comunitats, reutilització de la calor residual.

 

 


 

"la història de l'aquitectura és la història de la lluita per la recerca de la llum" le corbusier 

Dr. Jaume Salom
Group Leader d'Energia Tèrmica i Edificació
Dra. Joana Aina Ortiz
Investigadora Junior
Dr. Elena Fuentes
Cap de Laboratori
Dra. Joana Tarres
Promotor
Thilbault Quentin Pean
Becari doctorant
Ivan Bellanco Bellanco
Enginyer de Projectes
Francisco Belio Gil
Tècnic de Laboratori
Paolo Taddeo
Enginyer de Projectes
Ramón Pascual Pascuas
Enginyer de Projectes
Joaquim Romani Picas
Investigador

 

 • SmartReFlex: El projecte SmartReFlex té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca.
 • MicroTIC: El principal objectiu del projecte MicroTIC és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d'una micro solució TIC, innovadora i energèticament eficient per a les PIMES, la implementació de la qual permetrà augmentar la seva competitivitat millorant la seva infraestructura TIC i al seu torn reduint la seva despesa energètica, amb la intenció de desenvolupar una solució en una posterior fase d'implementació. Un dels reptes tècnics més importants consisteix a poder obtenir una solució integral, escalable i mòbil que pugui acompanyar la PIME en el seu creixement com a empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació. El projecte MicroTIC està co-finançat per ACCIÓ i la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Republic_ZEB: El projecte té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existent
 • RenewIT: l’objectiu principal de ReenwIT és desenvolupar una eina per a la simulació de la integració d’energies renovables en centres de dades per a millorar l’eficiència energètica d’aquests.
 • HP + refrigeració solar: analitzar i optimitzar un sistema HVAC que integri energia tèrmica solar, bombes de calor reversibles i un sistema d’absorció.
 • FRUITCENTER: estudi per impulsar mesures d’eficiència energètica a l’edifici de FRUITCENTER.
 • MARIE: establir els principis socials, econòmics i tècnics fonamentals per a la millora de l’eficiència energètica en el Mediterranean Buildings Stock, dins del marc de les normes, els programes i les polítiques de la UE.
 • CoolEmAll: l’objectiu principal de CoolEmAll és facilitar una planificació avançada i eines d’optimització per a entorns de centres de dades modulars tenint en compte l’eficiència energètica.
 • KIC Industria: l’objectiu d’aquest projecte és millorar i innovar en solucions comercials i tecnològiques que puguin ser aplicades de manera horitzontal a diferents sectors industrials.
 • Green@Hospital: El projecte GREEN@Hospital té com a objectiu la integració de les últimes solucions TIC per tal d’obtenir un important estalvi d’energia als edificis dels hospitals existents, a través d’una millor gestió dels recursos energètics i la reducció de les pèrdues d’energia.
 • AIDA: El projecte AIDA té com a objectiu accelerar l'entrada en el mercat de "Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)", que significa edificis energèticament eficients que utilitzen fonts d'energia renovables. AIDA ofereix accions a mida per adaptar-se a cada un dels grups als quals va destinat el projecte (administració i arquitectes), incloent visites d'estudi, històries d'èxit de funcionament, presentació dels instruments existents, suport actiu als municipis i una estreta cooperació amb els actors clau.
 • KIC MTT: Desenvolupament i assaig d'un sistema de micro cogeneració de 3kWe basat en una turbina de gas molt petita, el producte està dirigit al mercat residencial. El concepte de micro-cogeneració s'avaluarà a través d'unitats pre-comercials i serà provat en assaigs de laboratori i en proves reals. L’ objectiu és demostrar que la tecnologia en què es basa funciona i el concepte és tècnicament viable.