• Imprimeix

Il·luminació

Il·luminació

lightning

El Grup d’Il•luminació es va crear a finals del 2009 per iniciar les seves primeres activitats en materials per a la il•luminació i en sistemes de control, com també en fotometria i colo-rimetria.

La visió del grup respon a la forta necessitat a escala mundial de reduir el consum energètic destinat a la il•luminació, que representa aproximadament un 20% de l’energia elèctrica total consumida.

Un dels trets diferencials i una de les fortaleses del grup és la seva presència a tots els punts del pipeline o cadena de valor, que el situen en una posició excel•lent per portar a terme actuacions de recerca, però també de valorització i de transfe-rència tecnològica cap a les empreses del sector. Així doncs, el grup ha mantingut durant l’any 2010 una forta activitat en la recerca de nous materials i conceptes, els quals, al ma-teix temps, han estat impulsats cap a fases més avançades i properes a un mercat amb ànsies de diferenciació.

Per tal de transferir tot aquest coneixement, el Grup d’Il•luminació participa i/o manté acords amb diferents organitzacions i institucions, com per exemple el Clúster d’Il•luminació de Catalunya (CICAT), el Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO), el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), el Comité Español de Iluminación (CEI) o el California Lighting Technology Center (CLTC).


Línies prioritàries del grup

 • Materials i conceptes innovadors: nous materials avançats (nanoes-tructures, OLED, etc.) i nous conceptes susceptibles de propietat industrial.

 • Il•luminació intel•ligent: és un camp molt ampli que engloba des de la visió de dispositiu (LED, sensors, processadors, etc.) fins a la visió més integral (net-zero buildings & communities) o la il•luminació pública.

 • Fotometria, color i resposta humana: també és una línia molt àmplia i molt activa que tracta temes tan diversos com la correcta mesura de la llum, el disseny òptic, el color, la textura, la preferència dels usuaris o els potencials efectes de la llum relacionats amb la seguretat i la salut pública

 • Gestió de la calor: fent ús de càlculs CFD, el Grup d'Il · luminació assisteix a fabricants i dissenyadors en la concepció de lluminàries innovadores i tèrmicament eficients.

Tesis dirigides 

 • HI-LED: (LED Intelligent Human-centric engines for the take up of SSL in Europe). Prova de concepte en il·luminació LED intel·ligent fortament vinculades a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). L'objectiu final és la realització d'una sèrie de motors de llum espectralment sintonitzables amb intel·ligència, de baix cost i consum. FP7-ICT-2013-11-GA-619912.
 • Socis: IREC (Espanya) -Coordinador-, Fraunhofer COMEDD (Alemanya), Universitat de Newcastle (Regne Unit), Wageningen UR (Països Baixos), IRTA (Espanya), Universitat de Panonia (Hongria), LPI (Espanya), ARCH (Bèlgica ), HORTILUX (Països Baixos) Període: desembre 2013 - novembre de 2016.
  Institució finançadora: Unió Europea  / Setè programa Marc - FP7-ICT-2013-11.
 • LED4RT: (High quality and energy efficient LED illumination for art): Projecte pilot, amb un consorci de 6 socis de 5 països per demostrar i provar que la màxima qualitat de la llum i l’eficiència energètica es poden aconseguir. Aquest objectiu es demostrarà mitjançat el reemplaçament dels sistemes d’il·luminació existent a la Capella Sextina (Vaticà) pels darrers sistemes d’il·luminació especialment desenvolupats per un projecte demostratiu amb tecnologies SSL. CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • Socis: OSRAM (Germany) -Coordinator-, OSRAM IT (Italy), FABER (Italy), IREC (Spain), PANNON (Hungary). Period: 2012-2014.
  Institució finançadora: Unió Europea / CIP Competitivitat i Innovació Programa Marc accions pilot - CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • DEAL: (Differential Energy Adjustment in Lighting). L'objectiu general d'aquest projecte és acabar amb un producte de mercat massiu (basat en un motor de 5-canals LED) que incorpora tots els algoritmes d'intel·ligència associats per reproduir la llum del dia en temps real.
  Institució finançadora: KIC innoEnergy
 • LIGHTELLIGENCE: (Valor2010 – AGAUR). Explotar la versatilitat espectral d’arrays de LED multicolor en diferents àmbits d’aplicació que requereixen un contingut espectral específic per al seu ús tant en aplicacions decoratives com tècniques i mèdiques.

 • SILENCE2: (projectes de recerca fonamental no orientada - MICINN 2010) (SIlicon Light ENhancement for Colour and Energy Efficiency). Nova línia de recerca centrada en la implementació de fonts de llum d’estat sòlid pensades per a il·luminació general utilitzant una tecnologia compatible CMOS. Això facilita un entorn excel·lent per desenvolupar una tecnologia d’il·luminació d’estat sòlid totalment basada en silici, la qual cosa comportaria una reducció dràstica dels costos i facilitaria la producció en massa dins de l’omnipresent indústria semiconductora.

 • Eficiencia mediante COntrol por captura de Energía (ECOE): El projecte té com a objectiu el desenvolupament i prova d'un nou sistema i metodologia de gestió energètica d'edificis, capaç de minimitzar les necessitats de cablejat i de consum, en interconnectar la xarxa d'il·luminació i climatització, extraient l'energia necessària per a la seva operació de l'entorn circumdant residual (Energy Harvesting), amb uns requeriments mínims de cablejat. En aquest sentit, la solució serà flexible i adaptable a edificis de nova construcció i obres de remodelació, minimitzant els costos i el període de retorn de la inversió.

 • TERMOLED: En aquest projecte, dirigit per l'IREC en col·laboració amb una institució privada, el Grup d'Il · luminació ofereix a fabricants i dissenyadors assistència en la creació de noves lluminàries amb una gestió eficient de la calor.

 • GENEFOTOBIO: Projecte desenvolupat en col • laboració amb la Generalitat de Catalunya per a l'avaluació del risc fotobiológico de diferents làmpades i lluminàries comercials, d'acord amb els criteris estipulats en l'estàndard europeu EN 62471

 • AMALIE: Disseny i implementació de noves arquitectures multicapa de baix cost per a la implementació de dispositius luminiscents en el visible o infraroig proper. Les estructures multicapa es generaran mitjançant tècniques de processat per làser que permeten un control gairebé absolut de les característiques finals dels materials. La longitud d'ona d'emissió es podrà controlar mitjançant la introducció d'una o diverses espècies luminiscents ja siguin terres rares o nanopartícules.