Programa bFUS


Descripció

El programa Barcelona Fusion Center (bFUS) és una iniciativa per crear i desenvolupar capacitats, tant de recerca com industrials, i instal·lacions d’excel·lència en el camp de l’Energia de Fusió a Catalunya.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda pel Govern Espanyol (CIEMAT), la Generalitat de Catalunya (ICAEN) i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) .

El pla de desenvolupament del programa Barcelona Fusion Center (bFUS) es du a terme dins el marc de les activitats de l’IREC amb els següents objectius:


Programa en Energia de Fusió

bFUSEl projecte ITER(*) és la construcció d’un reactor experimental de Fusió a Cadarache (France) – el major projecte científic de col·laboració actual que té l’objectiu de demostrar la viabilitat científica de la Fusió Nuclear, al mateix temps que desenvolupar les tecnologies associades que, a llarg termini, permetran a la Fusió esdevenir una de les fonts energètiques del futur.

Els Estats membres del projecte, la Unió Europea, Xina, india, Japó, Korea, Federació Russa i els Estat Units d’Amèrica, contribuiran amb 10.000 M€ en els pròxims 20 anys.


ITER Parties

L’agència europea de l’energia “Fusion for Energy” (F4E), ha situat les seves oficines de contractació a Barcelona

F4E és una empresa mixta europea creada per a la construcció del reactor termonuclear experimental internacional (ITER) i pel desenvolupament de l’energia de Fusió. 

F4E col·laborarà amb la indústria i els centres de recerca de tota Europa per promocionar els components necessaris per construir l’ITER a Caradache (França). L’Agència també coordina les tasques d’investigació i desenvolupament a través del “Broader Approach Agreement”, signat amb el Japó. Aquest acord pretén complementar el projecte ITER i accelerar el desenvolupament del programa de Fusió mitjançant activitats de R+D en tecnologies avançades per el futur reactor de demostració DEMO.fusion for energy 

L’oportunitat

Existeix l’oportunitat i voluntat de proporcionar un impuls des de Catalunya a les activitats involucrades enla R+D en el camp de la Fusió.

IREC, com centre de recerca en tecnologies energètiques ha llançat el programa de tecnologies de fusió “bFUS” com un nou programa tecnològic que a la llarga podrà ser una àrea més de l’IREC.  

bFUS

L' ubicació d’IREC al Campus Diagonal-Besòs, permetrà crear un clúster d’empreses dedicades específicament a aquestes tecnologies, que conviuran amb “Fusion for Energy”, amb la UPC, amb el consorci EIT InnoEnergy i amb altes projectes importants del sector de l’energia

Les línies estratègiques del programa bFUS són:


Programa “Front-End” per enginyeria avançada de Fusió 

El Programa del “Front-End” establirà un grup d’experts en les tecnologies específiques d’ITER i en les seves eines de treball que servirà de port d'accés a industries i grups de R+D amb grans capacitats tecnològiques però no familiaritzades amb l’entorn del projecte ITER ni dotades de les eines necessàries, de vegades molt costoses.

Aquesta activitat funcionarà en tres direccions:

  1. Facilitant l'accés a industries i grups que vulguin respondre a un concurs per ITER publicat per “F4E” amb la creació d’un portal industrial
  2. Dinamitzant consorcis “Industria-centres R&D” per a respondre a necessitats específiques del projecte ITER i programa de Fusió
  3. Basant-se en la proximitat, flexibilitat i capacitat de reacció de bFUS, establint una relació de confiança professional de bFUS amb l’agència “F4E” i amb ITER.

Programa Física de la Fusió

La presència de F4E a Barcelona i el desenvolupament del projecte ITER és una oportunitat per a la comunitat acadèmica i científica catalana per a la formació de personal altament qualificat que pugui prendre un paper significatiu en l’explotació d’ITER i en el desenvolupament de les plantes de Fusió del futur.

El programa té com a objectiu establir un grup d'excel·lència en física i tecnologia de Fusió. Aquesta activitat funcionarà en tres direccions:

  1. Creació de programes de formació específica a les universitats catalanes en disciplines associades a la Fusió nuclear
  2. Facilitar l'accés d’estudiants de les universitats catalanes a les activitats de R+D de F4E i programes de Fusió
  3. Facilitar la comunicació i intercanvi entre el personal tècnic i científic altament qualificat de F4E i ITER amb la comunitat acadèmica, professorat i alumnat, de les universitats catalanes


Programa Científic del bFUS

Actualment, i en la mesura que el futur finançament ho permeti, s’està treballant per definir el programa científic del bFUS dins el marc del programes de Fusió Europeu i Estatal i aprofitant les possibles sinergies amb l’activitat de centres  R+D de l’entorn i la Industria per tal de centrar-se en les tecnologies i elements clau en la viabilitat d’un reactor comercial de Fusió . 

Les principals línies de treball són:

Tecnologies de Plantes de Fusió: disseny integrat de reactors i plantes de Fusió, estudis RAM i de seguretat, estudis socio-tècnics.

Creació d’instal·lacions significatives; laboratori de superconductivitat, components avançats de refrigeració per heli, processament d’isòtops d’hidrogen

Desenvolupament d’embolcalls regeneradors tritigènics: participació al programa TBM

Disseny conceptual i detall, estació demostració TBM, laboratoris de materials funcionals, laboratori metalls líquids, robòtica, assemblatge i soldadura