IREC
Áreas tecnológicas y de Investigación
Los Proyectos
Bolsa de trabajo
Transparencia
Noticias

Proyectos destacados:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financiado por:


Miembros de:

cerca
acer

acer

Campus Energia

 • Imprimir

Energía Térmica y Edificación

Energía Térmica y Edificación

ver video

El sector de la edificación es, a nivel mundial, el responsable del 40% del consumo de energía primaria. La actuación en la mejora del diseño bioclimático, la aplicación de medidas de eficiencia energética innovadoras y la integración de sistemas energéticos de fuente renovable es capital para las reducciones de las emisiones.

Principales líneas de trabajo:

 • Eficiencia energética:

• Edificios.
• Procesos térmicos en la industria.
• Optimización de sistemas de generación centralizada.
• Aprovechamiento del calor residual.
• Centros de procesos de datos

 • Edificación: minimización de la demanda energética del edificio a través del diseño, del uso eficiente y de la integración de las energías renovables, para cubrir la demanda energética.

   

Energia térmica

 • Integración eficiente de tecnologías para la producción de calor, frío y electricidad. Simulación y optimización de sistemas de generación de energía térmica para edificios del sector terciario y residencial, centros de proceso de datos y para los procesos industriales. Desarrollo de estrategias de control.
  • Micro-generación.
  • Bombas de calor.
  • Equipos de frío activado térmicamente: absorción, adsorción, desecante.
  • Geotermia.
  • Energía solar térmica de baja y media temperatura.
  • Energía solar fotovoltaica.
  • Sistemas de acumulación: estacional y cambio de fase.
 • Desarrollo de emuladores e integración con ensayos dinámicos para la determinación de los rendimientos estacionales globales de equipos térmicos.

   

Edificación

 • Edificios y/o barrios ENERGÍA ZERO: concepción, estudio, simulación y optimización de edificios y barrios con un balance cero energético o productores limpios de energía.
   
 • Reducción de la demanda energética en edificios de oficinas: desarrollo integral de soluciones para la demanda energética de calefacción, refrigeración e iluminación en edificios y/o intensivos en consumo energético (ej.: centros de datos, hospitales): protecciones solares, refrigeración pasiva, ventilación natural, ganancias solares, iluminación natural, aislamiento, etc.
   
 • Interacción de los usuarios con los sistemas de control en los edificios: Medida, simulación y estudio de los aspectos críticos que influyen en el confort térmico y visual de los usuarios. Modelos de movilidad, comportamiento e interacción con los sistemas de gestión en los edificios: protecciones solares, clima e iluminación. Sistemas de control adaptativos.
   
 • Centros de Proceso de Datos: Caracterización, simulación y optimización de la demanda energética. Modelos de instalaciones eficientes, estudios de fiabilidad de la instalación ante fallo de componentes. Cálculo y definición de indicadores y métricas de productividad y eficiencia de la infraestructura. Integración en comunidades, reutilización del calor generado. 

 


Dr. Jaume Salom
Group Leader de Energía Térmica y Edificación
Joana Aina Ortiz
Investigadora Junior
Elena Fuentes
Jefa de Laboratorio
Dra. Joana Tarres
Promotor
Thilbault Quentin Pean
Becari doctorant
Ivan Bellanco Bellanco
Enginyer de Projectes
Francisco Belio Gil
Tècnic de Laboratori
Paolo Taddeo
Enginyer de Projectes
Ramón Pascual Pascuas
Enginyer de Projectes
Joaquim Romani Picas
Investigador

 

 • SmartReFlex: El projecte SmartReFlex té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca.
 • MicroTIC: El principal objectiu del projecte MicroTIC és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d'una micro solució TIC, innovadora i energèticament eficient per a les PIMES, la implementació de la qual permetrà augmentar la seva competitivitat millorant la seva infraestructura TIC i al seu torn reduint la seva despesa energètica, amb la intenció de desenvolupar una solució en una posterior fase d'implementació. Un dels reptes tècnics més importants consisteix a poder obtenir una solució integral, escalable i mòbil que pugui acompanyar la PIME en el seu creixement com a empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació. El projecte MicroTIC està co-finançat per ACCIÓ i la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Republic_ZEB: El projecte té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existent
 • RenewIT: l’objectiu principal de ReenwIT és desenvolupar una eina per a la simulació de la integració d’energies renovables en centres de dades per a millorar l’eficiència energètica d’aquests.
 • HP + refrigeració solar: analitzar i optimitzar un sistema HVAC que integri energia tèrmica solar, bombes de calor reversibles i un sistema d’absorció.
 • FRUITCENTER: estudi per impulsar mesures d’eficiència energètica a l’edifici de FRUITCENTER.
 • MARIE: establir els principis socials, econòmics i tècnics fonamentals per a la millora de l’eficiència energètica en el Mediterranean Buildings Stock, dins del marc de les normes, els programes i les polítiques de la UE.
 • CoolEmAll: l’objectiu principal de CoolEmAll és facilitar una planificació avançada i eines d’optimització per a entorns de centres de dades modulars tenint en compte l’eficiència energètica.
 • KIC Industria: l’objectiu d’aquest projecte és millorar i innovar en solucions comercials i tecnològiques que puguin ser aplicades de manera horitzontal a diferents sectors industrials.
 • Green@Hospital: El projecte GREEN@Hospital té com a objectiu la integració de les últimes solucions TIC per tal d’obtenir un important estalvi d’energia als edificis dels hospitals existents, a través d’una millor gestió dels recursos energètics i la reducció de les pèrdues d’energia.
 • AIDA: El projecte AIDA té com a objectiu accelerar l'entrada en el mercat de "Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)", que significa edificis energèticament eficients que utilitzen fonts d'energia renovables. AIDA ofereix accions a mida per adaptar-se a cada un dels grups als quals va destinat el projecte (administració i arquitectes), incloent visites d'estudi, històries d'èxit de funcionament, presentació dels instruments existents, suport actiu als municipis i una estreta cooperació amb els actors clau.
 • KIC MTT: Desenvolupament i assaig d'un sistema de micro cogeneració de 3kWe basat en una turbina de gas molt petita, el producte està dirigit al mercat residencial. El concepte de micro-cogeneració s'avaluarà a través d'unitats pre-comercials i serà provat en assaigs de laboratori i en proves reals. L’ objectiu és demostrar que la tecnologia en què es basa funciona i el concepte és tècnicament viable.