• Imprimir

Iluminación

Iluminación

lightning

El Grupo de Iluminación se creó a finales del 2009 y llevó a cabo sus primeras actividades en materiales para la iluminación y en sistemas de control, así como en fotometría y colo-rimetría.

La visión del grupo responde a la fuerte necesidad a escala mundial de reducir el consumo energético destinado a la iluminación, que representa aproximadamente un 20% de la energía eléctrica total consumida.

Uno de los rasgos diferenciales y puntos fuertes del grupo es su presencia en todos los puntos del pipeline o cadena de valor, que lo sitúan en una posición excelente para llevar a cabo actuaciones de investigación, pero también de valorización y de transferencia tecnológica hacia las empresas del sector. Así, el grupo ha mantenido durante el año 2010 una fuerte actividad en la investigación de nuevos mate-riales y conceptos que han sido, a su vez, impulsados hacia fases más avanzadas y más próximas a un mercado con ansias de diferenciación.

Con el fin de transferir todo este conocimiento, el Grupo de Iluminación participa y/o man-tiene acuerdos con diferentes organizaciones e instituciones, como por ejemplo el Clúster de Iluminación de Cataluña (CICAT), el Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO), el Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña (CEEC), el Comité Español de Iluminación (CEI) o el California Lighting Technology Center (CLTC).

Líneas prioritarias del grupo:

 • Materiales y conceptos innovadores: nuevos materiales avanzados (nanoestructuras, OLED, etc.) y nuevos conceptos susceptibles de propiedad industrial.

 • Iluminación inteligente: es un campo muy amplio que abarca desde la visión de dispositivo (LED, sensores, procesadores, etc.) hasta la vi-sión más integral (net-zero buildings & communities) o la iluminación pública.

 • Fotometría, color y respuesta humana: también es una línea muy amplia y muy activa que trata temas tan diversos como la correcta medición de la luz, el diseño óptico, el color, la textura, la preferencia de los usuarios o los potenciales efectos de la luz relacionados con la seguridad y la salud pública.

 • Gestión del calor: haciendo uso de cálculos CFD, el Grupo de Iluminación asesora a fabricantes y diseñadores en la concepción de luminarias innovadoras y térmicamente eficientes.

Tesis dirigidas 

 • HI-LED: (LED Intelligent Human-centric engines for the take up of SSL in Europe). Prova de concepte en il·luminació LED intel·ligent fortament vinculades a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). L'objectiu final és la realització d'una sèrie de motors de llum espectralment sintonitzables amb intel·ligència, de baix cost i consum. FP7-ICT-2013-11-GA-619912.
 • Socis: IREC (Espanya) -Coordinador-, Fraunhofer COMEDD (Alemanya), Universitat de Newcastle (Regne Unit), Wageningen UR (Països Baixos), IRTA (Espanya), Universitat de Panonia (Hongria), LPI (Espanya), ARCH (Bèlgica ), HORTILUX (Països Baixos) Període: desembre 2013 - novembre de 2016.
  Institució finançadora: Unió Europea  / Setè programa Marc - FP7-ICT-2013-11.
 • LED4RT: (High quality and energy efficient LED illumination for art): Projecte pilot, amb un consorci de 6 socis de 5 països per demostrar i provar que la màxima qualitat de la llum i l’eficiència energètica es poden aconseguir. Aquest objectiu es demostrarà mitjançat el reemplaçament dels sistemes d’il·luminació existent a la Capella Sextina (Vaticà) pels darrers sistemes d’il·luminació especialment desenvolupats per un projecte demostratiu amb tecnologies SSL. CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • Socis: OSRAM (Germany) -Coordinator-, OSRAM IT (Italy), FABER (Italy), IREC (Spain), PANNON (Hungary). Period: 2012-2014.
  Institució finançadora: Unió Europea / CIP Competitivitat i Innovació Programa Marc accions pilot - CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • DEAL: (Differential Energy Adjustment in Lighting). L'objectiu general d'aquest projecte és acabar amb un producte de mercat massiu (basat en un motor de 5-canals LED) que incorpora tots els algoritmes d'intel·ligència associats per reproduir la llum del dia en temps real.
  Institució finançadora: KIC innoEnergy
 • LIGHTELLIGENCE: (Valor2010 – AGAUR). Explotar la versatilitat espectral d’arrays de LED multicolor en diferents àmbits d’aplicació que requereixen un contingut espectral específic per al seu ús tant en aplicacions decoratives com tècniques i mèdiques.

 • SILENCE2: (projectes de recerca fonamental no orientada - MICINN 2010) (SIlicon Light ENhancement for Colour and Energy Efficiency). Nova línia de recerca centrada en la implementació de fonts de llum d’estat sòlid pensades per a il·luminació general utilitzant una tecnologia compatible CMOS. Això facilita un entorn excel·lent per desenvolupar una tecnologia d’il·luminació d’estat sòlid totalment basada en silici, la qual cosa comportaria una reducció dràstica dels costos i facilitaria la producció en massa dins de l’omnipresent indústria semiconductora.

 • Eficiencia mediante COntrol por captura de Energía (ECOE): El projecte té com a objectiu el desenvolupament i prova d'un nou sistema i metodologia de gestió energètica d'edificis, capaç de minimitzar les necessitats de cablejat i de consum, en interconnectar la xarxa d'il·luminació i climatització, extraient l'energia necessària per a la seva operació de l'entorn circumdant residual (Energy Harvesting), amb uns requeriments mínims de cablejat. En aquest sentit, la solució serà flexible i adaptable a edificis de nova construcció i obres de remodelació, minimitzant els costos i el període de retorn de la inversió.

 • TERMOLED: En aquest projecte, dirigit per l'IREC en col·laboració amb una institució privada, el Grup d'Il · luminació ofereix a fabricants i dissenyadors assistència en la creació de noves lluminàries amb una gestió eficient de la calor.

 • GENEFOTOBIO: Projecte desenvolupat en col • laboració amb la Generalitat de Catalunya per a l'avaluació del risc fotobiológico de diferents làmpades i lluminàries comercials, d'acord amb els criteris estipulats en l'estàndard europeu EN 62471

 • AMALIE: Disseny i implementació de noves arquitectures multicapa de baix cost per a la implementació de dispositius luminiscents en el visible o infraroig proper. Les estructures multicapa es generaran mitjançant tècniques de processat per làser que permeten un control gairebé absolut de les característiques finals dels materials. La longitud d'ona d'emissió es podrà controlar mitjançant la introducció d'una o diverses espècies luminiscents ja siguin terres rares o nanopartícules.