Bateria de flux semi-sòlid basada en Sodi


L’IREC, en el marc del projecte europeu INFLUENCE, ha demostrat la primera prova de principi de bateries de flux semisòlides basades en la química de l’ió Na en medis no aquosos. Aquest concepte es basa en la idea de la bateria de flux semisòlida ió Li proposada anteriorment pel Prof. Chiang i el seu equip de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). IREC ha proposat una bateria basada en l’àmplia química dels compostos d’intercalació de l’ió Na, obrint la porta per al desenvolupament d’un nou tipus de les bateries de flux semisòlides de baix cost en medis no aquosos. Aquesta tecnologia conserva els avantatges principals de bateries de flux redox, mentre que s’augmenta la densitat d’energia esperada fins a valors propers als de les de ió liti, a méses redueixen costos ja que estan emprant ions Na i compostos base Na abundants.