L’IREC coordinarà el projecte MULTI-ITN “KESTCELLS” dins del programa Marie Curie de la Comissió Europea


El projecte, amb un pressupost total de 3.705.320 €, crearà una Xarxa de Formació Inicial (ITN, Initial Training Network) per a la formació interdisciplinària i estructurada d’investigadors en tecnologies fotovoltaiques (PV) avançades de capa fina. L’objectiu final del projecte és la millora de la competitivitat de la indústria fotovoltaica europea.

L’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) ha estat designat per la Comissió Europea per coordinar el projecte d’investigació KESTCELLS, dins del programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2012-ITN. Per dur a terme el projecte s’ha constituït un consorci interdisciplinari format per 11 grups europeus d’R+D integrats per instituts d’investigació, universitats i empreses capdavanteres de diferents sectors industrials. El projecte va començar al setembre de 2012 i es desenvoluparà fins a l’agost de 2016.

L’objectiu principal d’aquest projecte és la creació d’una xarxa per a la formació estructurada i interdisciplinària d’investigadors en les tecnologies fotovoltaiques (PV) avançades de capa fina. El projecte contribuirà a la creació i formació d’un col·lectiu d’investigadors d’alt nivell, necessari per assegurar el futur desenvolupament estratègic de les tecnologies PV a Europa, tal com es recull en el “Technology Roadmap for PV Energy” de la Comissió Europea. L’escassetat de professionals amb aquestes competències ha estat identificada com un dels majors riscos de futur per al desenvolupament i consolidació d’un sector industrial estratègic a Europa com és el sector basat en les tecnologies PV.

Dotze investigadors en fase de formació (ESR, Early Stage Researchers) i dos investigadors amb experiència (ER, Experienced Researchers) seran formats durant la durada del projecte en aspectes altament complementaris relacionats amb la ciència de materials, tècniques avançades de preparació de capes primes, tècniques de caracterització i monitoratge de processos, modelatge i disseny de cel·les solars, així com en aspectes relacionats amb la innovació i la implementació industrial de línies de producció i anàlisi de mercats.

El projecte proposa el desenvolupament de tecnologies PV basades en nous materials tipus kesterita i processos compatibles amb els requisits de cost, eficiència, sostenibilitat i producció en massa necessaris per convertir les tecnologies PV en una alternativa real a les fonts d’energia convencional no renovables. Les kesterites són compostos quaternaris amb una composició general Cu2ZnSnS4 (CZTS) i Cu2ZnSnSe4 (CZTSe), i la seva estructura cristal·lina és molt similar a la de les calcopirites Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS). Aquests nous materials tenen un gran potencial per a la producció de tecnologies PV de baix cost, ja que presenten una energia de banda prohibida directa, un alt coeficient d’absorció òptica, així com la possibilitat de sintetitzar heterounions p-n amb absorbidors tipus “p” policristal·lins d’alta qualitat. Contràriament a les CIGS, les kesterites estan formades per elements molt abundants en l’escorça terrestre o de baix cost.

Per a la consecució dels objectius del projecte KESTCELLS, s’ha constituït un Consorci interdisciplinari molt equilibrat que inclou 11 grups amb una sòlida i reconeguda experiència en PV, incloent grups procedents de tres instituts d’investigació (IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Espanya), HZB (Helmholtz Zentrum Berlin, Alemanya), EMPA (Swiss Federal Laboratories Materials Science and Technology, Suïssa)), sis universitats (UL (Université de Luxembourg, Luxemburg), NU (Northumbria University, Regne Unit), AMU (Aix-Marseille University, França), FUB (Free University Berlin, Alemanya), UAM (Universitat Autònoma de Madrid, Espanya), UU-ASC (University of Uppsala-Ångström Solar Center, Suècia)) i dues companyies (NEXCIS (Sector fotovoltaic, França) i ASNT (Abengoa Solar New Technologies, Energia Solar, Espanya)).