L’IREC dona la benvinguda als primers caps d’àrea tecnològica i de recerca


L’IREC ha designat els caps de l’àrea de Materials Avançats per a Aplicacions en l’Energia, de l’àrea de Bioenergia i Biocombustibles i de l’àrea d’Electrònica de Potència i Xarxes Elèctriques.

El professor Dr. Joan Ramon Morante és l’actual cap de l’àrea de Materials Avançats per a Aplicacions en l’Energia, es va doctorar en Física per la Universitat de Barcelona l’any 1980. Des de 1985 és professor d’Electrònica. Va ser director del grup de recerca d’Enginyeria i Materials Electrònics (EME); codirector del Centre d’Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC) i director del XaRMAE (Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia). Ha estat degà i vicedegà de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la llicenciatura d’Enginyeria Electrònica i director del Departament d’Electrònica. Ha centrat les activitats en els materials electrònics i l’avaluació de la tecnologia i els processos en els materials, amb especial èmfasi en la transferència de tecnologia dels materials semiconductors, la ceràmica electrònica, els òxids metàl·lics i els materials sensibles.

Joan Salvadó i Rovira és el cap de l’àrea de Bioenergia i Biocombustibles. Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, amb 23 anys d’experiència docent a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Rovira i Virgili, les seves principals línies d’investigació han estat: coprocessat i hidrogenació de lignit amb residu de petroli; aprofitament de la biomassa lignitcel·lulòsica amb finalitats energètiques; obtenció de taulers de fibres sense addicció de resines sintètiques; despolimerització de lignina i caracterització dels productes obtinguts per a la substitució de fenol en resines fenol formaldehid; optimització de processos de producció de biodièsel; paràmetres de qualitat en els biocombustibles; obtenció de triglicèrids a partir de microalgues i noves rutes químiques per a l’obtenció de biodièsel. Apart ha desenvolupat treballs d’assessorament i transferència de tecnologia a l’Administració i a un nombre significatiu d’empreses dels àmbits químic i energètic. Ha fet estades en centres científics internacional com ara a la Universitat de Leeds (Regne Unit), Universitat de Sherbrooke (Quebec, Canadà) i al National Renewable Energy Laboratory / NREL (Colorado, EUA). Compta amb més de 50 publicacions especialitzades i més de 30 presentacions en congressos internacionals.

Antoni Sudrià i Andreu és el cap de l’àrea d’Electrònica de Potència i Xarxes Elèctriques. Des de 1995 és membre de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). El 2005 n’és membre sènior. El 1979 va fer el màster de Ciència en Enginyeria Elèctrica i el 2005 el Doctorat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El 1979, va entrar al Departament d’Enginyeria Electrònica, de la UPC, com a professor a temps parcial i al 1985 a temps complet. El 1980 es va incorporar al Departament d’Investigació i Desenvolupament d’una indústria ferroviària, on va desenvolupar convertidors estàtics de tracció (trens) i diversos convertidors estàtics per a serveis auxiliars en la tracció. Ha dirigit nombrosos projectes d’investigació en la indústria i com a conseqüència el 2001 va fundar el Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Des de 2001, n’ha estat el director.