L’IREC participa als Jocs Mediterranis 2018, carrera de fons, amb el Consell Català de l’Esport

  • Energy and environment
  • Smart energy management

 

El grup d’Energia Tèrmica i Edificació de l’IREC participa als Jocs Mediterranis 2018 fent una avaluació del confort ambiental dels usuaris al Palau d’Esports Catalunya, en el marc de la col·laboració dels últims anys amb el Consell Català de l’Esport (CCE). Concretament, l’IREC està realitzant una campanya de monitorització dels paràmetres ambientals del Palau d’Esports Catalunya (temperatura, humitat relativa i concentració de CO2), per tal de calcular els principals indicadors de confort tèrmic i qualitat de l’aire, i avaluar si el disseny del pavelló garanteix unes condicions adequades tant als espectadors, com als jugadors. El disseny del Palau d’Esports Catalunya va comptar amb l’assessorament d’IREC per tal d’incorporar criteris d’eficiència energètica per assolir una elevada qualificació energètica i complir les característiques d’un edifici de consum d’energia gaire bé nul (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Algunes de les mesures  implementades són il·luminació natural, proteccions solars, sistema de ventilació natural i un sistema de gestió energètica de l’edifici (Building Management System, BMS), entre d’altres.

Altrament, el passat 6 de juny i en el marc de la Setmana de l’Energia es va realitzar la jornada: “Eficiència energètica en equipaments esportius. Reptes de futur”, organitzada conjuntament amb el CCE, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’IREC. L’objectiu de la jornada era posar en comú els reptes que s’estan abordant en l’àmbit de l’eficiència energètica als equipaments esportius, des de diferents perspectives: l’administració pública, l’industria de l’esport, els professionals del sector energètic i la recerca. La jornada va ser molt enriquidora i va comptar amb una participació de més de 30 professionals, cobrint tota la cadena de valor. L’IREC va presentar l’estudi “Diagnosi energètica i potencial d’estalvi energètic dels equipaments esportius de Catalunya”, que es va realitzar amb col·laboració amb el CCE. Aquest treball te com objectiu conèixer quina és la situació actual dels equipaments esportius de Catalunya des del punt de vista energètic. Els equipaments avaluats son pavellons, piscines cobertes i camps. A més a més, l’estudi defineix quins haurien de ser els nivells de consum energètic per aquesta tipologia d’edificis, per tal d’assolir els criteris nZEB. Per últim, s’avalua el potencial d’estalvi energètic i els costos d’inversió necessaris per tal de transformar el parc actual d’equipaments esportius a nivells nZEB. El treball està disponible al següent enllaç.