PLEMCAT

Our key concepts
Energy and environment
Energy storage
Smart energy management

Description

La Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) liderada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, serà una infraestructura singular per desenvolupar projectes pioners i innovadors per al desenvolupament de l’eòlica marina flotant i altres energies marines a la mar Mediterrània així com les ciències i tecnologies relacionades.

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és un centre de recerca en energia, que forma part del sistema de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), i que compta amb l’acreditació TECNIO. L’IREC és reconegut com un centre de recerca de referència en el camp de l’energia a nivell internacional. La seva participació en PLEMCAT demostra el seu compromís en el desenvolupament de solucions innovadores i sostenibles per abordar els reptes energètics del futur.

PLEMCAT compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A més, segons la resolució del 25 d’octubre de 2023, la sol·licitud de concessió d’ajuda per al Subprograma 1, dedicat a plataformes d’R+D+I, ha estat admesa en la Resolució Definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb l’IDAE. Per la que es concedeix l’ajut corresponent a la “Primera convocatoria del programa para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea–Next GenerationEU» (1ª Convocatoria – Programa RENMARINAS DEMOS)”

OBJECTIUS

L’objectiu de PLEMCAT és posicionar el sector R+D+I de Catalunya com a líder en eòlica flotant i ciències i tecnologies marines entre els països mediterranis. A PLEMCAT s’oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines i altres activitats tècniques relacionades.

La finalitat de PLEMCAT és facilitar la investigació en totes les fases del desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant i altres tecnologies energètiques en medi marí, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, bessons digitals i control, operació i manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

ZONES D’AVALUACIÓ I ASSAIG

PLEMCAT oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos de diferents components, àrees temàtiques i activitats tècniques relacionades per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines, el monitoratge de l’ecosistema marí i per estudis mediambientals, climàtics o de biodiversitat.

La plataforma inclourà al mar diferents zones per desenvolupar la validació d’aquestes activitats i assaigs:

i) Zona d’avaluació de materials i components per comprendre i identificar-ne el comportament en condicions reals marines i zona per altres activitats de R+D+i;

ii) Zona d’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina amb posicions de fins a 15 MW;

DESENVOLUPAMENT I LOCALITZACIÓ

PLEMCAT disposarà d’una línia d’evacuació soterrada i s’ubicarà dins de la zona marcada com a LEBA1 pel POEM llevantí-balear, en el Golf de Roses. S’ubicarà a una distància de 16-24 km de la costa nord de Catalunya i es connectarà a través de línia elèctrica submarina d’evacuació prevista de 66 kV per donar sortida a l’energia que es generarà durant les proves.

Està previst que les activitats de PLEMCAT es desenvolupin cobrint tot l’abast d’activitats d’R+D+I des de TRL3 fins a TRL9. I estarà centrada en tota l’activitat vinculada amb els assajos de prototips, components i altres actuacions.

La plataforma PLEMCAT vol contribuir en l’avenç i la validació de prototips que actualment estan en una escala d’1-5 MW, permetent l’assaig de turbines (o altres sistemes de generació) fins a 15 MW, així com en tecnologies i processos relacionats, entre d’altres, cables dinàmics, robots autònoms per a O&M o nous materials; a més vol convertir-se en un observatori del canvi climàtic, biodiversitat i seguiment mediambiental del mar Mediterrani. D’aquesta manera, PLEMCAT cobrirà la investigació en totes les fases i camps que impacten el desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant o altres energies marines, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, els bessons digitals i el control, l’operació i el manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i el disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

En la seva fase inicial, i com a primera acció, PLEMCAT serà presentada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya com a projecte d’R+D+i al Subprograma 1, “Plataformas de ensayo para renovables marinas por organismos de investigación”, en la convocatòria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per la concessió d’ajuts a la inversió en projectes pilots i plataformes d’assaig i infraestructures portuàries per renovables marines en el marc del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (1ª Convocatoria. Programa RENMARINAS DEMOS)” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

CRONOGRAMA ESTIMAT

A continuació s’indica la planificació prevista per a la primera fase projecte:

TasquesT4/ 2022T1/ 2023T2/ 2023T3/ 2023T4/ 2023T1/ 2024T2/ 2024T3/ 2024T4/ 2024T1/ 2025T2/ 2025T3/ 2025T4/ 2025T1/ 2026
Sol·licitud d’autoritzacions i permisos
Resolució d’autoritzacions i permisos
Sol·licitud de RENMARINAS DEMOS
Resolució i acceptació de RENMARINAS DEMOS
Fase de licitacions
Construcció i instal·lació
Inici d’activitats

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS – Març 2023

Puntuació tècnica PLEMCAT

ConcepteCaracterístiquesPuntuació
Màx.
Potència prototipMWMax 15MW30
Tensió de sortidakVDisseny: 66kV10
Duració testsanysTemps:>=2 anys10
Alçada prototipmMax 260m10
Radi del sistema anclatgemPer verificar10
Estimació COST prototip€/MWhCosts mitjans20
Estimació GWPgrCO2/MWhValor mitjà20
FinançamentSI/NO20
Nivell de maduresaRelatiu a la grandària20
Pre-certificacionsSI/NO10
Impacte territorial de la cadena de valorSI/NO10
Dades en obertSI/NO10
Monitorització per dades climatiques I medi mariSI/NO10
Consideracions CO-USOSSI/NO10
Max. punts200
Documentació i requisits
Acord de confidencialitat signat.
Memòria Projecte:
– Pre-projecte tècnic: Plànols, dades tècniques.
– Estudi impacte ambiental. Permisos sol·licitats i estat.
– Estudis tècnics-econòmics sobre l’impacte del projecte.
Carta d’expressió d’interès signada.

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS GENÈRICA (no vigent)

El termini per aquesta proposta ha expirat

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS EN ENERGIES MARINES FLOTANTS (no vigent)

El termini per aquesta proposta ha expirat

RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

Resolució amb relació a la Manifestació en Energies Marines Flotants

D’acord amb el bon govern i les bones pràctiques, en aquest apartat l’IREC publicarà la resolució provisional emesa per part de la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació provisional obtinguda per les accions o propostes rebudes.

Aquesta resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació final quedarà condicionada a l’acompliment i la validació dels requeriments administratius i financers que requereixen les accions o propostes per part dels interessats classificats, així com l’obtenció per part de PLEMCAT de les subvencions suficients del Subprograma 1 de l’esmentada convocatòria dedicada a les plataformes d’R+D+I, el suport de la Generalitat de Catalunya, així com, a l’obtenció en ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries.

Núm. ReferènciaId.Núm. Subprograma/
No Subprograma
PuntuacióOrdre de
relació
226590-2NO174.51
5/0226590-531702
126590-13164.53
626590-6NO159.54
5/0126590-531575
326590-34154.56
726590-731077
226131-2NO0Fora de termini

Assignació d’ordre de prelació vinculada als diferents subprogrames de la convocatòria RENMANIRAS DEMOS.

Per a més detalls visiteu l’enllaç del document “Resolució provisional de candidats elegibles per a la futura Plataforma PLEMCAT“.

Reclamació davant la resolució de la Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants

Contra la resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC, es podrà interposar una reclamació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà a la seva publicació. La presentació s’ha de fer a través del correu electrònic plemcat@irec.cat, mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” adreçada a l’IREC.

La resolució de la reclamació per la Comissió PLEMCAT d’IREC, que estarà degudament motivada, serà dictada i notificada per l’IREC a través del web https://www.irec.cat/research/strategic-initiatives/plemcat/ en un termini màxim de 3 dies hàbils, comptats des de l’endemà a la finalització del termini per a la interposició de la reclamació.

CONVOCATÒRIA PER A LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES ELEGIBLES PER A L’ÚS DE PLEMCAT

Header text

Header text

Convocatòria per a la resolució definitiva de candidatures elegibles per a l’ús de PLEMCAT

Segons resolució del 21 de juliol de 2023, la sol·licitud de concessió d’ajuda per a PLEMCAT (Subprograma 1) ha estat admesa en la fase d’avaluació i selecció de sol·licituds, en la Proposta de Resolució Provisional de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) corresponent a la Primera convocatòria del programa per a la concessió d’ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes de prova i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea–Next GenerationEU (1a Convocatòria – Programa RENMARINAS DEMOS del Ministerio para la Transición Ecológica juntament amb l’IDAE).

Considerant els terminis i condicions que marca la convocatòria RENMARINAS DEMOS, es sol·licita als interessats en utilitzar les capacitats de la futura plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya, PLEMCAT, que presentin la seva candidatura com a màxim fins al 31 d’agost de 2023, a través del formulari que trobaran al final d’aquesta mateixa secció, adjuntant la documentació tècnica de la proposta (nova o actualitzada).

Una vegada revisada la documentació rebuda, es publicarà en aquesta secció la classificació provisional de candidatures elegibles actualitzada. En base a aquesta classificació, la Comissió Avaluadora PLEMCAT, que es convocarà a principis del mes de setembre de 2023, resoldrà en una Resolució Definitiva les candidatures elegibles que seran usuàries de les capacitats operatives, d’evacuació i disponibilitat d’espai disponibles per a l’ús de la plataforma PLEMCAT una vegada aquesta es posi en marxa, d’acord amb els criteris de selecció que es publicaran en la secció “Resolució Definitiva de Propostes”.

La mencionada disponibilitat per a l’ús de la plataforma PLEMCAT per part de les candidatures classificades, una vegada aquesta es posi en marxa, quedarà condicionada a la formalització del finançament necessari, així com a l’obtenció amb caràcter ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries per a la posada en marxa de la plataforma.

Els candidats elegibles que presentin propostes per primera vegada hauran d’enviar, a través del formulari abans esmentat, un acord de confidencialitat (segons el model disponible en aquest enllaç) i una carta (en format lliure) signada pel representant legal, juntament amb una memòria tècnica descriptiva en la qual s’exposin, amb el major grau de detall possible, el contingut del seu projecte, la viabilitat econòmica, la previsió de calendari d’execució estimat, el seu grau de maduresa (incloent-hi, si és el cas, el moment de la tramitació en el que es troba) i com podria encaixar amb PLEMCAT.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA FINAL PER A LES PROVES DE PROTOTIPS A PLEMCAT

Resolució de la convocatòria final per a les proves de prototips a PLEMCAT (actualització, desembre 2023)

D’acord amb el previst a l’actualització de la Regulació general aplicable a l’assaig de prototips d’eòlica flotant en la plataforma d’R+D+I d’Energies Marines de Catalunya PLEMCAT aprovada en data 28 de desembre de 2023, com s’indica a continuació:

Es procedeix a publicar la identitat de les empreses adjudicatàries d’una zona d’assaig i d’una posició a la Plataforma PLEMCAT que van comunicar a l’IREC en termini la seva acceptació a l’adjudicació, així com la identitat de les empreses en llista d’espera que consten en llista d’espera a l’ordre de prelació de la Resolució definitiva de la convocatòria final per als assajos de prototips en la Plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) publicada en data 29 de setembre de 2023, com segueix:

Registre/Submit referenceCandidats elegibles amb propostes presentades i admeses Puntuació
Submit Reference 4HIVE WIND ENERGY, S.L.204,4
Submit reference: 10/2EXPONENTIAL RENEWABLES, S.L. 199,92
Submit reference: 8ESTEYCO, S.A. 191,4
Submit reference: 9Proyectos Renovables Innovadores, S.A.188,4
Submit reference: 6BREZO ENERGY, S.L135
Submit reference: 7BREZO ENERGY, S.L116

D’acord amb l’adaptació del projecte PLEMCAT a l’operativitat dins de les normatives actuals de la moratòria de 50 MW per programes d’R+D+I s’acorda, per facilitar la modificació i adaptació del Projecte, prorrogar el termini inicialment previst per a la formalització del contracte amb els adjudicataris en 90 dies hàbils addicionals fins al 9 de maig de 2024 inclòs, a comptar des del 31 de desembre de 2023 data en què finalitza el termini màxim de 90 dies inicial, i es faculta a la Direcció de l’IREC per a desenvolupar la concreció dels termes i condicions del contracte que hauran de ser validats prèviament per la Comissió PLEMCAT abans de procedir a formalitzar la seva signatura amb les empreses adjudicatàries dels prototips.

S’informa que, si durant el termini esmentat en l’apartat anterior es produeix la renúncia d’alguna de les 3 empreses adjudicatàries, l’IREC ho comunicarà a les empreses que es troben a la llista d’espera en l’ordre de prelació al més aviat possible perquè aquestes puguin manifestar la seva acceptació a l’adjudicació d’una zona d’assaig i d’una posició a la Plataforma PLEMCAT en el termini que s’indiqui a aquest efecte.

Header text

Header text

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA FINAL PER ALS ASSAJOS L’ASSAIG DE PROTOTIPS D’EÒLICA FLOTANT A LA PLATAFORMA PLEMCAT 

De conformitat amb el que s’estableix en la Resolució Provisional de la Convocatòria Final per als assajos de prototips en PLEMCAT, publicada per IREC el 22 de setembre de 2023, s’establia en la mateixa un període per a la presentació d’al·legacions des de l’endemà de la seva publicació en la web del IREC i fins a les 14:00h del 29 de setembre de 2023.

En aquesta secció, es proporcionen els detalls sobre la Resolució Definitiva de la Convocatòria Final per als assaigs de prototips a la Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT). Després del període d’al·legacions, s’ha establert un ordre de prelació definitiu per a les propostes seleccionades. Aquest document reflecteix el procés de revisió i selecció dut a terme arran de la Resolució Provisional.

El document complet amb tots els detalls i el llistat definitiu està disponible per a la seva descàrrega en el següent enllaç:

REGULACIÓ D’ASSAIGS DE PROTOTIPS D’EÒLICA FLOTANT A PLEMCAT

Regulació general aplicable a l’assaig de prototips d’eòlica flotant a la plataforma d’R+D+I D’energies Marines de Catalunya, PLEMCAT (actualització, març 2024)

La Comissió PLEMCAT informa sobre l’actualització de la regulació general per a l’assaig de prototips d’eòlica flotant a la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT).

El document actualitzat està disponible per a la seva consulta i descàrrega en el següent enllaç:

Publicació: desembre 2023

La Comissió PLEMCAT informa sobre l’actualització de la regulació general per a l’assaig de prototips d’eòlica flotant a la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT). Aquesta actualització respon a la necessitat d’ajustar les condicions i els processos en la fase actual de desenvolupament de la plataforma, seguint les directrius establertes en la Resolució definitiva de la convocatòria final per als assajos de prototips a PLEMCAT, amb data 29 de setembre de 2023 i publicada al web de PLEMCAT.

Per afrontar els reptes de l’actual fase de desenvolupament de la plataforma PLEMCAT, s’han realitzat ajustaments significatius en els seus paràmetres operatius. Aquestes adaptacions s’han dut a terme per millorar l’execució dels projectes d’acord amb la normativa aplicable actual, així com per considerar els seus impactes en la gestió i en els costos operatius, amb l’objectiu d’assegurar una major viabilitat i un funcionament òptim en el futur. En vista d’aquestes necessitats, la Comissió PLEMCAT ha actualitzat el marc de la regulació anteriorment aprovada. El document actualitzat està disponible per a la seva consulta i descàrrega en el següent enllaç:

Header text

Header text

Header text

CONTACTE

Per qualsevol altra consulta relacionada amb PLEMCAT, contacteu a través d’aquest formulari: