PLEMCAT

Our key concepts
Energy and environment
Energy storage
Smart energy management

Description

La Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) liderada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, serà una infraestructura singular per desenvolupar projectes pioners i innovadors per al desenvolupament de l’eòlica marina flotant i altres energies marines a la mar Mediterrània així com les ciències i tecnologies relacionades.

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és un centre de recerca en energia, que forma part del sistema de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), i que compta amb l’acreditació TECNIO. L’IREC és reconegut com un centre de recerca de referència en el camp de l’energia a nivell internacional. La seva participació en PLEMCAT demostra el seu compromís en el desenvolupament de solucions innovadores i sostenibles per abordar els reptes energètics del futur.

PLEMCAT compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A més, segons la resolució del 25 d’octubre de 2023, la sol·licitud de concessió d’ajuda per al Subprograma 1, dedicat a plataformes d’R+D+I, ha estat admesa en la Resolució Definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb l’IDAE. Per la que es concedeix l’ajut corresponent a la “Primera convocatoria del programa para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea–Next GenerationEU» (1ª Convocatoria – Programa RENMARINAS DEMOS)”

OBJECTIUS

L’objectiu de PLEMCAT és posicionar el sector R+D+I de Catalunya com a líder en eòlica flotant i ciències i tecnologies marines entre els països mediterranis. A PLEMCAT s’oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines i altres activitats tècniques relacionades.

La finalitat de PLEMCAT és facilitar la investigació en totes les fases del desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant i altres tecnologies energètiques en medi marí, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, bessons digitals i control, operació i manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

ZONES D’AVALUACIÓ I ASSAIG

PLEMCAT oferirà una plataforma flotant a la mar Mediterrània com a laboratori d’assajos de diferents components, àrees temàtiques i activitats tècniques relacionades per a l’avenç i la validació de l’eòlica flotant, energies marines, el monitoratge de l’ecosistema marí i per estudis mediambientals, climàtics o de biodiversitat.

La plataforma inclourà al mar diferents zones per desenvolupar la validació d’aquestes activitats i assaigs:

i) Zona d’avaluació de materials i components per comprendre i identificar-ne el comportament en condicions reals marines i zona per altres activitats de R+D+i;

ii) Zona d’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina amb posicions de fins a 18 MW;

iii) Zona de validació de tecnologies pre-comercials de generació eòlica amb permanència de llarga durada.

FASES DE DESENVOLUPAMENT I LOCALITZACIÓ

PLEMCAT disposarà d’una línia d’evacuació soterrada i s’ubicarà dins de la zona marcada com a LEBA II pel POEM llevantí-balear, en el Golf de Roses. S’ubicarà a una distància de 16-24 km de la costa nord de Catalunya i es connectarà a través de línia elèctrica submarina d’evacuació prevista de 66 kV per donar sortida a l’energia que es generarà durant les proves.

Està previst que les activitats de PLEMCAT es desenvolupin en dues fases cobrint amb aquestes tots els rangs d’activitats d’R+D+I des de TRL3 fins a TRL9:

La primera fase estarà centrada en tota l’activitat vinculada amb els assajos de prototips, components i altres actuacions, mentre que en una segona fase s’habilitarà la zona destinada a sistemes pre-comercials, cobrint-se així tota l’escala d’activitats de recerca i desenvolupament des del laboratori al mercat. En aquest context, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya contempla la difusió de les possibilitats i serveis que pot oferir PLEMCAT a tots els agents interessats.

En la segona fase, l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT aprovarà i publicarà els requeriments i condicions per regular la utilització de les capacitats de la plataforma i el procés de selecció dels sistemes pre-comercials, d’acord amb la regulació que es determini pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La plataforma PLEMCAT vol contribuir en l’avenç i la validació de prototips que actualment estan en una escala d’1-5 MW, permetent l’assaig de turbines (o altres sistemes de generació) fins a 18 MW, així com en tecnologies i processos relacionats, entre d’altres, cables dinàmics, robots autònoms per a O&M o nous materials; a més vol convertir-se en un observatori del canvi climàtic, biodiversitat i seguiment mediambiental del mar Mediterrani. D’aquesta manera, PLEMCAT cobrirà la investigació en totes les fases i camps que impacten el desenvolupament d’un sistema d’eòlica marina flotant o altres energies marines, incloent-hi el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, els bessons digitals i el control, l’operació i el manteniment a través de ROV (vehicle operat remotament), dades climàtiques i el disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

En la seva fase inicial, i com a primera acció, PLEMCAT serà presentada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya com a projecte d’R+D+i al Subprograma 1, “Plataformas de ensayo para renovables marinas por organismos de investigación”, en la convocatòria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per la concessió d’ajuts a la inversió en projectes pilots i plataformes d’assaig i infraestructures portuàries per renovables marines en el marc del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (1ª Convocatoria. Programa RENMARINAS DEMOS)” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

CRONOGRAMA ESTIMAT

A continuació s’indica la planificació prevista per a la primera fase projecte:

TasquesT4/ 2022T1/ 2023T2/ 2023T3/ 2023T4/ 2023T1/ 2024T2/ 2024T3/ 2024T4/ 2024T1/ 2025T2/ 2025T3/ 2025T4/ 2025T1/ 2026
Sol·licitud d’autoritzacions i permisos
Resolució d’autoritzacions i permisos
Sol·licitud de RENMARINAS DEMOS
Resolució i acceptació de RENMARINAS DEMOS
Fase de licitacions
Construcció i instal·lació
Inici d’activitats

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS – Març 2023

Puntuació tècnica PLEMCAT

ConcepteCaracterístiquesPuntuació
Màx.
Potència prototipMWMax 15MW30
Tensió de sortidakVDisseny: 66kV10
Duració testsanysTemps:>=2 anys10
Alçada prototipmMax 260m10
Radi del sistema anclatgemPer verificar10
Estimació COST prototip€/MWhCosts mitjans20
Estimació GWPgrCO2/MWhValor mitjà20
FinançamentSI/NO20
Nivell de maduresaRelatiu a la grandària20
Pre-certificacionsSI/NO10
Impacte territorial de la cadena de valorSI/NO10
Dades en obertSI/NO10
Monitorització per dades climatiques I medi mariSI/NO10
Consideracions CO-USOSSI/NO10
Max. punts200
Documentació i requisits
Acord de confidencialitat signat.
Memòria Projecte:
– Pre-projecte tècnic: Plànols, dades tècniques.
– Estudi impacte ambiental. Permisos sol·licitats i estat.
– Estudis tècnics-econòmics sobre l’impacte del projecte.
Carta d’expressió d’interès signada.

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS GENÈRICA (no vigent)

El termini per aquesta proposta ha expirat

MANIFESTACIÓ D’INTERÈS EN ENERGIES MARINES FLOTANTS (no vigent)

El termini per aquesta proposta ha expirat

RESOLUCIÓ DE PROPOSTES

Resolució amb relació a la Manifestació en Energies Marines Flotants

D’acord amb el bon govern i les bones pràctiques, en aquest apartat l’IREC publicarà la resolució provisional emesa per part de la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació provisional obtinguda per les accions o propostes rebudes.

Aquesta resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC amb la classificació final quedarà condicionada a l’acompliment i la validació dels requeriments administratius i financers que requereixen les accions o propostes per part dels interessats classificats, així com l’obtenció per part de PLEMCAT de les subvencions suficients del Subprograma 1 de l’esmentada convocatòria dedicada a les plataformes d’R+D+I, el suport de la Generalitat de Catalunya, així com, a l’obtenció en ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries.

Núm. ReferènciaId.Núm. Subprograma/
No Subprograma
PuntuacióOrdre de
relació
226590-2NO174.51
5/0226590-531702
126590-13164.53
626590-6NO159.54
5/0126590-531575
326590-34154.56
726590-731077
226131-2NO0Fora de termini

Assignació d’ordre de prelació vinculada als diferents subprogrames de la convocatòria RENMANIRAS DEMOS.

Per a més detalls visiteu l’enllaç del document “Resolució provisional de candidats elegibles per a la futura Plataforma PLEMCAT“.

Reclamació davant la resolució de la Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants

Contra la resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT d’IREC, es podrà interposar una reclamació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà a la seva publicació. La presentació s’ha de fer a través del correu electrònic plemcat@irec.cat, mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” adreçada a l’IREC.

La resolució de la reclamació per la Comissió PLEMCAT d’IREC, que estarà degudament motivada, serà dictada i notificada per l’IREC a través del web https://www.irec.cat/research/strategic-initiatives/plemcat/ en un termini màxim de 3 dies hàbils, comptats des de l’endemà a la finalització del termini per a la interposició de la reclamació.

CANDIDATURES ELEGIBLES PROVISIONALS – Convocatòria final agost 2023

CONVOCATÒRIA PER A LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES ELEGIBLES PER A L’ÚS DE PLEMCAT

Convocatòria per a la resolució definitiva de candidatures elegibles per a l’ús de PLEMCAT

Segons resolució del 21 de juliol de 2023, la sol·licitud de concessió d’ajuda per a PLEMCAT (Subprograma 1) ha estat admesa en la fase d’avaluació i selecció de sol·licituds, en la Proposta de Resolució Provisional de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) corresponent a la Primera convocatòria del programa per a la concessió d’ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes de prova i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea–Next GenerationEU (1a Convocatòria – Programa RENMARINAS DEMOS del Ministerio para la Transición Ecológica juntament amb l’IDAE).

Considerant els terminis i condicions que marca la convocatòria RENMARINAS DEMOS, es sol·licita als interessats en utilitzar les capacitats de la futura plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya, PLEMCAT, que presentin la seva candidatura com a màxim fins al 31 d’agost de 2023, a través del formulari que trobaran al final d’aquesta mateixa secció, adjuntant la documentació tècnica de la proposta (nova o actualitzada).

Una vegada revisada la documentació rebuda, es publicarà en aquesta secció la classificació provisional de candidatures elegibles actualitzada. En base a aquesta classificació, la Comissió Avaluadora PLEMCAT, que es convocarà a principis del mes de setembre de 2023, resoldrà en una Resolució Definitiva les candidatures elegibles que seran usuàries de les capacitats operatives, d’evacuació i disponibilitat d’espai disponibles per a l’ús de la plataforma PLEMCAT una vegada aquesta es posi en marxa, d’acord amb els criteris de selecció que es publicaran en la secció “Resolució Definitiva de Propostes”.

La mencionada disponibilitat per a l’ús de la plataforma PLEMCAT per part de les candidatures classificades, una vegada aquesta es posi en marxa, quedarà condicionada a la formalització del finançament necessari, així com a l’obtenció amb caràcter ferm de totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries per a la posada en marxa de la plataforma.

Els candidats elegibles que presentin propostes per primera vegada hauran d’enviar, a través del formulari abans esmentat, un acord de confidencialitat (segons el model disponible en aquest enllaç) i una carta (en format lliure) signada pel representant legal, juntament amb una memòria tècnica descriptiva en la qual s’exposin, amb el major grau de detall possible, el contingut del seu projecte, la viabilitat econòmica, la previsió de calendari d’execució estimat, el seu grau de maduresa (incloent-hi, si és el cas, el moment de la tramitació en el que es troba) i com podria encaixar amb PLEMCAT.

FORMULARI per la convocatòria de la resolució definitiva de candidatures elegibles per a l’ús de PLEMCAT

El termini màxim per rebre la informació requerida és el dia 31 d’agost de 2023.

  Tots els camps son obligatoris
  Camp curt de 15 caràcters


  Camp de text de 500 caràcters


  YesNo


  Subprogramme 3Subprogramme 4

  Documentació sobre la manifestació formal d'interès en el PLEMCAT (que s'ha de signar amb signatura avançada a partir d'un certificat reconegut emès pel representant legal de l'entitat amb el corresponent poder de representació) i sobre les característiques tècniques i grau de maduresa de l'actuació/ prototip/planta pilot.


  Els fitxers han de tenir menys de 6 MB. Fitxer pdf permès
  El document s'ha d'enviar signat amb una signatura avançada a partir d'un certificat reconegut emès pel representant legal de l'entitat que tingui el poder de representació corresponent.


  Els fitxers han de tenir menys de 12 MB. Fitxer pdf permès


  Els fitxers han de tenir menys de 6 MB. Fitxer pdf permès
  * Per a qualsevol qüestió sobre l'enviament de la documentació contacteu amb plemcat@irec.cat.


  RESPONSABLE TRACTAMENT: IREC -Fundació Institut de Recerca en l’Energiade Catalunya
  FINALITAT: Atendre i donar resposta a la sol·licitud de l'usuari.
  LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat.
  CESSIONS: No es preveuen cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
  DRETS: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si considera que el tractament de les seves dades no s'ajusta a la normativa, pot acudir a l'Autoritat de Control (www.aepd.es).
  ADDITIONAL INFORMATION: https://www.irec.cat/privacy-policy/
  RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA FINAL PER A LES PROVES DE PROTOTIPS A PLEMCAT

  Resolució provisional de la convocatòria final per a les proves de prototips a PLEMCAT

  D’acord amb el bon govern i les bones pràctiques, l’IREC publica la resolució provisional de la convocatòria final, emesa per la Comissió PLEMCAT, amb la prelació provisional derivada de les propostes rebudes.

  Aquesta resolució provisional emesa per la Comissió PLEMCAT ha estat avaluada seguint els criteris tècnics definits a la convocatòria amb data límit per presentar candidatures el 31 d’agost de 2023.

  L’ordre de prelació provisional queda de la manera següent:

  Registre/Submit referencePuntuació
  Submit Reference 4204,4
  Submit reference: 10/3204
  Submit reference: 10/2199,92
  Submit reference: 3192,4
  Submit reference: 8191,4
  Submit reference: 9188,4
  Submit reference: 10/1188,3
  Submit reference: 6130
  Submit reference: 7111

  Contra aquesta resolució provisional, es podrà interposar reclamació des del dia següent de la seva publicació a la web de l’IREC i fins a les 14:00h del 29 de setembre de 2023.

  Aquests terminis han estat ajustats amb l’objectiu de poder donar resposta als requeriments per al compliment del programa RENMARINAS DEMOS.

  Aquesta proposta de resolució provisional de la convocatòria final no confereix cap dret a favor de la candidatura davant de PLEMCAT.

  Addicionalment, sol·licitem a les empreses que, en cas de decidir retirar la seva petició, ho comuniquin el més aviat possible per facilitar l’elaboració de la llista definitiva.

  REGULACIÓ GENERAL APLICABLE A L’ASSAIG DE PROTOTIPS D’EÒLICA FLOTANT A LA PLATAFORMA PLEMCAT

  Regulació general per a l’assaig de prototips d’eòlica flotant a la Plataforma PLEMCAT

  El document que es presenta a continuació ha estat elaborat segons els acords i mandats acordats en les sessions del Patronat de la Fundació IREC dels dies 15 de juny i 8 de setembre de 2023. A més, incorpora els acords presos per la Comissió PLEMCAT. Cal destacar que aquest document, serà sotmés a ratificació del Patronat de la Fundació IREC en la pròxima sessió ordinària que es celebri, quedant condicionat a dita ratificació.

  L’objectiu principal d’aquest document és definir la regulació general que regirà l’assaig de prototips dins de la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines de Catalunya (coneguda com Plataforma PLEMCAT o PLEMCAT). Aquesta regulació serà d’aplicació per als operadors que siguin adjudicataris d’una zona específica per a proves d’assaig i d’un punt de connexió a la xarxa elèctrica, tot seguint la Resolució definitiva de la convocatòria final per a les proves de prototips a PLEMCAT, la qual es pot consultar en aquest mateix lloc web.

  Podeu descarregar el document complet en aquest enllaç:

  RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA FINAL PER ALS ASSAJOS L’ASSAIG DE PROTOTIPS D’EÒLICA FLOTANT A LA PLATAFORMA PLEMCAT 

  De conformitat amb el que s’estableix en la Resolució Provisional de la Convocatòria Final per als assajos de prototips en PLEMCAT, publicada per IREC el 22 de setembre de 2023, s’establia en la mateixa un període per a la presentació d’al·legacions des de l’endemà de la seva publicació en la web del IREC i fins a les 14:00h del 29 de setembre de 2023.

  En aquesta secció, es proporcionen els detalls sobre la Resolució Definitiva de la Convocatòria Final per als assaigs de prototips a la Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT). Després del període d’al·legacions, s’ha establert un ordre de prelació definitiu per a les propostes seleccionades. Aquest document reflecteix el procés de revisió i selecció dut a terme arran de la Resolució Provisional.

  El document complet amb tots els detalls i el llistat definitiu està disponible per a la seva descàrrega en el següent enllaç:

  CONTACTE

  Per qualsevol altra consulta relacionada amb PLEMCAT, contacteu a través d’aquest formulari: