2024 - 2025
active

BIOHIDROGAS

Project: Dispositius per Conversió de Biogàs amb Hidrogen a Gas Renovable (BIOHIDROGAS)
Funding: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Project ID: 2023 INNOV 00019
IREC Role: Coordinator
Main IREC Group: Energy Storage, Harvesting and Catalysis, Jordi Guilera

Summary

El consum de gas natural representa el 20-25% de l’energia primària consumida actualment a Catalunya, necessari per l’activitat industrial, i per aplicacions difícilment electrificables a curt i mitjà termini. Per substituir aquesta demanda per gas renovable i de forma sobirana, hi ha una forta expansió de les plantes de generació de biogàs i biometà. Per tal d’augmentar la producció de gas metà renovable, es pot combinar el biogàs amb hidrogen verd. Aquesta tecnologia, denominada metanació, converteix el diòxid de carboni present en el biogàs i se n’evita la seva emissió. El producte final, metà renovable, té les mateixes propietas que el fòssil, es pot transportar a través de les infraestructures ja existents i facilita la descarbonització de l’activitat industrial.

Les poques tecnologies comercials de metanació encara tenen un cost prohibitiu i presenten certes mancances. Des de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, s’ha dissenyat uns dispositius propis que permeten minimitzar els costos d’inversió i d’operació, tot mantenint la qualitat del producte final. L’estratègia tecnològica s’ha basat en la simplificació del sistema de bescanvi de calor i reducció d’equipament auxiliar. Amb una aposta per tecnologia adequada per les petites plantes productores de biogàs distribuïdes en el territori es vol facilitar el desplegament del metà verd. Actualment, aquests dispositius han estat validats, tant a escala de laboratori, com en condicions reals en planta pilot. Concretament, en el marc del projecte Ruralgas (validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals), s’ha validat la tecnologia amb el biogàs generat al dipòsit controlat de Mas de Barberans a Terres de l’Ebre.

La reducció de l’impacte ambiental es basa en ser l’única tecnologia que permet la valorització de tot el carboni biogènic present en els residus; permetre l’emmagatzematge d’energia elèctrica renovable, en forma de combustible mitjançant la generació i consum d’hidrogen; i facilitar la descarbonització de la xarxa de gas natural. A nivell econòmic, s’ofereix al sector industrial i domèstic la possibilitat d’utilitzar un gas natural renovable competitiu. En tot cas, el fet diferencial de la tecnologia és l’impacte social, ja que el seu impuls permetrà la construcció de petites plantes de forma distribuïda arreu del territori, que alhora permetrà crear llocs de treball qualificats, i d’oferir la possibilitat de fixar població al territori.

 

Amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.