Codi de Conducta CERCA

L’institució CERCA Institution és l’agència de la Generalitat de Catalunya que dóna suport, supervisa i facilita les activitats de recerca dels instituts de recerca catalans en el sistema CERCA. L’objectiu de I-CERCA és mantenir l’excel·lència i la integritat en la investigació catalana, donant resposta a les necessitats específiques de cada centre. És un model caracteritzat per estructures de gestió fluides i autogovernades, l’atracció de talent i l’eficiència en l’obtenció de finançament competitiu basat en l’activitat científica del més alt nivell.

Cada centre membre de CERCA ha de complir el Codi de conducta de l’I-CERCA. Com a membre des del 2008, l’IREC s’adhereix al Codi de Conducta CERCA, que es pot consultar íntegrament aquí. El Codi de conducta proporciona garanties de bona gestió en aspectes de transparència, gestió de la propietat industrial i d’integritat científica, entre d’altres. Com a resum, els deu principis rectors esmentats al Codi són:

  1. Honestedat i transparència.
  2. Accés obert a les dades de recerca.
  3. Custòdia de dades de recerca, materials i substàncies.
  4. Gestió de la propietat industrial als centres CERCA.
  5. Compromís individual de bona pràctica científica i respecte a les normes ètiques.
  6. Compromís i responsabilitat a l’activitat i publicacions científiques.
  7. Coordinació amb la Institució CERCA i amb l’Ombudsperson de CERCA.
  8. Aplicació de les normes de contractació i promoció.
  9. Informar i col·laborar amb els mitjans de comunicació.
  10. Portar a terme un pla d’acció amb el reconeixement HRS4R de la Comissió Europea.