Organització i documents fundacionals

ORGANITZACIÓ I DOCUMENTS DE FUNDACIÓ_banner

En compliment de la llei 19/2014, sobre “transparència, accés a la informació pública i bon govern” i la llei 21/2014, sobre “Fonaments i verificació d’activitats per part de les associacions de serveis públics”, en aquesta secció es publica informació detallada sobre l’IREC.

L’Institut de Recerca en Energia de la Fundació Catalunya (IREC) es va fundar el juliol de 2008 com a iniciativa de la Generalitat de Catalunya.

L’IREC és un institut públic de recerca amb un Patronat públic-privat, compost per la Generalitat de Catalunya, el govern espanyol, universitats i representants del sector de la indústria en el camp de l’energia.

Les seves activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) van començar el gener del 2009. Des dels seus inicis, l’estratègia i les activitats de l’institut han estat dissenyades per contribuir a la construcció d’un futur més sostenible amb una excel·lent investigació i innovació en el camp de l’energia. Liderat per investigadors i experts reconeguts internacionalment en la matèria. L’IREC col·labora estretament amb l’Administració i el sector industrial per impulsar una transició energètica local i global que garanteixi una societat més sostenible, equitativa i inclusiva.

L’IREC és un centre CERCA, la institució de la Generalitat de Catalunya que dona suport i garanteix el desenvolupament, el posicionament, la visibilitat, l’impacte de la recerca i la innovació que es dur a terme a Catalunya.

Documents Fundacionals i Organització

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya també és un centre acreditat per TECNIO reconegut com a desenvolupador de tecnologia, que també facilita la transferència d’investigació a la indústria.

L’IREC s’organitza en grups de recerca i departaments. Està dirigit pel seu director, el profesor Joan Ramon Morante, que depèn del Patronat i és assessorat pel Consell Científic Assessor. L’estructura de l’IREC es mostra en el següent organigrama.

L’Institut proporciona accés a una gamma de serveis i recursos, com ara instal·lacions i equipaments especialitzats, juntament amb assistència tècnica altament qualificada. L’objectiu és contribuir al desenvolupament de projectes d’interès per al sector industrial i la comunitat científica.

Es pot trobar tota la informació disponible sobre els serveis oferts per l’IREC en la nostra secció de serveis.

Recursos Humans

El resum executiu de la política de contractació i retribució del personal vinculat amb l’Institut, te com a objectiu assegurar la transparència i la igualtat d’oportunitats en tots els processos, així com compensar les responsabilitats i el mèrit del seu personal, en el marc de les possibilitats existents a Catalunya a entitats com l’IREC.

Així com la relació de llocs de treball permanents i temporals de l’IREC, organitzat per grups i categories professionals.

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya estableix i adopta, a través d’aquest Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió, el conjunt de normes d’actuació, principis ètics, regles i recomanacions que guien l’actuació dels membres del seu Patronat i dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves funcions, per enfortir la seva gestió i el seu govern per a la consecució de les seves finalitats fundacionals.

A més, aquest document dona compliment a l’Ordre 152/2018, de 12 de setembre, per la que es determina el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments i obligacions de transparència i d’informació pública establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat d’aquesta tipologia d’entitats.

Balanç Social

El Balanç Social de l’IREC, d’acord amb l’Ordre JUS/152/2018 de 12 setembre de 2018 i segons la llei 21/2014 de 29 de desembre, relativa als instruments de transparència, presenta la rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern del centre, amb l’objectiu de mostrar, des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de la seva activitat en la societat, així com les dades dels estàndards ètics de l’IREC.

Aquest informe és l’instrument de comunicació per mostrar les activitats que es duen a terme a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya i la seva repercussió social, amb la finalitat de manifestar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat de recerca de l’IREC.